PROCEDURA RECENZOWANIA

Zasady recenzowania tekstów

 1. Po otrzymaniu tekstu Kolegium Redakcyjne dokonuje jego wstępnej kwalifikacji ze względu na zgodność z profilem czasopisma. Artykuł jest recenzowany przez recenzenta zewnętrznego, członka Kolegium Redakcyjnego i redaktora naczelnego „Poradnika Językowego”. Teksty, które wymagają poprawek, uzupełnień, lub są niezgodne z zasadami redakcyjnymi przyjętymi w czasopiśmie, redakcja przesyła autorom w celu ich poprawienia, uzupełnienia. Recenzje zewnętrzne są anonimowe (zachowujemy zasadę anonimowości autorów i recenzentów).
 2. Recenzje mają formę pisaną, stosuje się formularz recenzencki, kończą się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu tekstu do druku (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych, zdaniem recenzentów, poprawek) lub o jego odrzuceniu. Recenzent może dodatkowo w sposób opisowy uzasadnić swoją decyzję.
 3. O dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu tekstu do druku decyduje na podstawie recenzji Kolegium Redakcyjne.
 4. Zgodnie z zaleceniami MNiSW recenzenci zobowiązani są podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów pomiędzy recenzentem a autorem.
 5. Nazwiska recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku są zamieszczane na stronie internetowej czasopisma i/lub w zeszycie 10. [ponadto nazwiska recenzentów poszczególnych zeszytów są zamieszczane na 2. stronie okładki].

Arkusz recenzyjny

„Poradnik Językowy” – arkusz recenzyjny
Towarzystwo Kultury Języka – Dom Wydawniczy „Elipsa”
Adres Redakcji: 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 15/198

Tytuł recenzowanej pracy .................................................................................
.......................................................................................................................

Tytuł naukowy (stopień naukowy), imię i nazwisko Recenzenta, jego afiliacja
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Ocena ogólna:

Praca może być opublikowana (odp. tak):
 • w obecnej postaci .....
 • po niewielkich poprawkach .....
 • po znacznych zmianach.....
Praca nie nadaje się do publikacji w PorJ (odp. tak)……

Treść (odp. tak/nie):

 • czy tytuł jest sformułowany jasno i dobrze oddaje treść pracy?......
 • czy praca jest oryginalna naukowo?....
 • czy jej tematyka jest poznawczo istotna?......
 • czy praca odzwierciedla aktualny stan wiedzy?.....
 • czy literatura przedmiotu została trafnie dobrana i spożytkowana? .....
 • czy metoda, analiza, interpretacja i wartościowanie (wnioski) są poprawne?.....

Forma (odp. tak/nie):

 • czy praca jest skonstruowana poprawnie?....
 • czy tekst jest klarowny i poprawny pod względem językowo stylistycznym?....
 • czy tekst mógłby być bez szkody dla treści skrócony?..
 • czy materiał poglądowy (tabele, wykresy, diagramy itp.) jest trafnie dobrany?....

Uwagi szczegółowe

(zamieszczamy na odwrocie arkusza recenzyjnego lub na dołączonej kartce)

Data i własnoręczny podpis Recenzenta

Pobierz arkusz recenzyjny w formacie doc.