PROCEDURA RECENZOWANIA

Zasady recenzowania tekstów

  1. Po otrzymaniu tekstu Kolegium Redakcyjne dokonuje jego wstępnej kwalifikacji ze względu na zgodność z profilem czasopisma. Artykuł jest recenzowany przez recenzenta zewnętrznego, członka Kolegium Redakcyjnego i redaktora naczelnego „Poradnika Językowego”. Teksty, które wymagają poprawek, uzupełnień, lub są niezgodne z zasadami redakcyjnymi przyjętymi w czasopiśmie, redakcja przesyła autorom w celu ich poprawienia, uzupełnienia. Recenzje zewnętrzne są anonimowe (zachowujemy zasadę anonimowości autorów i recenzentów).
  2. Recenzje mają formę pisaną, stosuje się formularz recenzencki, kończą się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu tekstu do druku (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych, zdaniem recenzentów, poprawek) lub o jego odrzuceniu. Recenzent może dodatkowo w sposób opisowy uzasadnić swoją decyzję.
  3. O dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu tekstu do druku decyduje na podstawie recenzji Kolegium Redakcyjne.
  4. Zgodnie z zaleceniami MNiSW recenzenci zobowiązani są podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów pomiędzy recenzentem a autorem.
  5. Nazwiska recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku są zamieszczane na stronie internetowej czasopisma i/lub w zeszycie 10. [ponadto nazwiska recenzentów poszczególnych zeszytów są zamieszczane na 2. stronie okładki].