Wersje ON-LINE

Najnowsze numery „Poradnika Językowego” dostępne są tutaj.

ROK 2023

 • Pobierz numer: 5/2023
  • Olga Jauer-Niworowska, Joanna Zawadka, Joanna Peradzyńska, Marlena Kurowska
   Zależność między czasem fonacji w próbach staccato a sposobem realizacji wybranych zadań językowych w języku polskim – wnioski z badań.Pobierz artykuł
  • Alicja Karsznia-Sobczak
   Temat niepłynności mówienia w pisemnych narracjach autobiograficznych osób jąkających się.Pobierz artykuł
  • Renata Gliwa-Patyńska
   Porównanie możliwości dokonywania kategoryzacji nazw własnych i nazw pospolitych w dyskursie zaburzonym (w przebiegu łagodnych zaburzeń poznawczych towarzyszących chorobie Parkinsona).Pobierz artykuł
  • Marta Szelenbaum
   Zjawisko echolalii w wypowiedziach pacjenta z zaburzeniami neurogenno-psychicznymi.Pobierz artykuł
  • Anna Mroczek, Rafał Młyński
   Rozwój językowy dziecka oraz rola polskiego logopedy w warunkach dwujęzyczności polsko-szwedzkiej: opinie rodziców dzieci polonijnych (studia przypadku).Pobierz artykuł
  • Janusz S. Bień
   Parkosz, Unicode i Junicode.Pobierz artykuł
  • Andrzej Markowski
   Czy można poprawnie ubrać płaszcz?Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Kampania.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 4/2023
  • Agnieszka Ewa Piotrowska
   Polisemia czuć pozostałością synestezji? – próba wyjaśnienia wieloznaczności czasownika.Pobierz artykuł
  • Natalia Zawadzka-Paluektau, Aleksandra Tomaszewska, Joanna Wołoszyn
   Po Narodowym Korpusie Języka Polskiego – zmiany w słownictwie polskim ostatniej dekady na przykładzie słów kluczowych.Pobierz artykuł
  • Vasyl Denysiuk, Oksana Zelinska
   Kobiety Bracławszczyzny z drugiej połowy XVI wieku i pierwszej dekady XVII wieku przez pryzmat antroponimii.Pobierz artykuł
  • Monika Kresa
   Świat wartości odzwierciedlony w nazwach ulic warszawskiej dzielnicy Wawer.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Tematyka ukrainistyczna w „Poradniku Językowym” (1901–2022).Pobierz artykuł
  • Halina Karaś
   Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej Józefa Kąsia, t. I–XII, 2015–2019.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 3/2023
  • Krzysztof Kaszewski
   Autotematyczne przekazy informacyjne we współczesnych mediach – typy i funkcje.Pobierz artykuł
  • Anna Ryłko-Kurpiewska
   Pragmatyczne uwarunkowania zmian w komunikacji reklamowej na podstawie wybranych przykładów.Pobierz artykuł
  • Aleksandra Janowska
   Z historii komunikacji społecznej. Funkcje sygnalizacyjne dzwonu, trąby i bębna w świetle leksyki dawnej polszczyzny.Pobierz artykuł
  • Karolina Brylska
   #SzczepimySię przeciw #SARS-CoV-2 – wykorzystanie hasztagów w postach polskich lekarzy w okresie pandemii COVID-19.Pobierz artykuł
  • Anna Dąbkowska
   Zmiany w polskim modelu grzeczności na przykładzie językowych sposobów zwracania się firm do klientów w mediach społecznościowych.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz, Beata K. Jędryka
   Kogo i jak teraz uczymy? Demografia a glottodydaktyka polonistyczna w zbiorowości polonocentrycznej USA.Pobierz artykuł
  • Wanda Decyk-Zięba
   W poczuciu obywatelskiego obowiązku. Rzecz o gramatyce Antoniego Morzyckiego.Pobierz artykuł
  • Andrzej Markowski
   O potrzebie zmian ortografii nazw obiektów topograficznych.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 2/2023
  • Jerzy Sierociuk
   Oralność gwar i ich leksyka.Pobierz artykuł
  • Iwona Nowakowska-Kempna
   Wielość gwar śląskich źródłem bogactwa regionu.Pobierz artykuł
  • Krzysztof Andrulonis
   O przydatności Historii filozofii po góralsku Józefa Tischnera jako źródła poznania gwary i kultury podhalańskiej.Pobierz artykuł
  • Katarzyna Sobolewska
   Nazwy kobiet w gwarach Warmii i Mazur.Pobierz artykuł
  • Błażej Osowski
   Geografia wybranych określeń związanych ze szkołą – ‘gumka do mazania’ i ‘temperować’.Pobierz artykuł
  • Agata Łojek
   O elementach gwarowych w siedemnastowiecznych nazwiskach z parafii Daleszyce.Pobierz artykuł
  • Natalia Breyvo
   Ciemności egipskie, kimeryjskie, zewnętrzne. Znaczenia jednostek frazeologicznych na tle porównawczym.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Grażul-Luft
   Józef Porayski-Pomsta, O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia, wyd. 2., Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2022.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 1/2023
  • Stanisław Dubisz
   Profesor Stanisław Gajda (1945–2022).Pobierz artykuł
  • Daniel Dzienisiewicz
   Czasowniki maksymalnej i nadmiernej efektywności w Narodowym Fotokorpusie Języka Polskiego – rekonesans.Pobierz artykuł
  • Anna Falana-Jafra
   Groźba karalna jako przykład przestępczego aktu mowy. Analiza w ujęciu pragmatyczno-kognitywnym.Pobierz artykuł
  • Kim Gwangseok, Jarosław A. Pietrow
   Toponimy koreańskie w polszczyźnie – źródła transpozycji, systemy transkrypcyjne i strategie asymilacji fonicznej.Pobierz artykuł
  • Ewa Rodek
   Komunikacja z czytelnikiem w sytuacji kryzysu czytelnictwa końca XVII i początku XVIII wieku.Pobierz artykuł
  • Alla Kozhinova
   Badanie skojarzeniowe jako sposób na wyjaśnienie przyczyn błędów popełnianych przez uczących się języka polskiego jako obcego.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Grażul-Luft
   Mentee, czyli mentorowany – o recepcji zapożyczenia w języku polskim.Pobierz artykuł
  • Mirosław Bańko
   Poradnictwo językowe a uzus. Uwagi do uwag.Pobierz artykuł

ROK 2022

 • Pobierz numer: 10/2022
  • Stanisław Dubisz
   Polonistyczne spotkania polsko-ukraińskie – lingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka. Tytułem wstępu.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Najnowsze dzieje języka polskiego (1918–2018).Pobierz artykuł
  • Mykoła Łesiuk
   Formy gramatyczne autosemantycznych części mowy w językach polskim i ukraińskim.Pobierz artykuł
  • Ałła Krawczuk
   Swoistość form adresatywnych w tekstach współczesnych gazet polskojęzycznych wydawanych w Ukrainie (na tle normy ogólnopolskiej).Pobierz artykuł
  • Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
   Wybrane problemy realizacji spółgłosek polskich w potoku mowy w perspektywie dydaktycznej.Pobierz artykuł
  • Natalia Siudzińska
   Fonemy nosowe i ich realizacja w języku polskim. Wybrane problemy dydaktyczne.Pobierz artykuł
  • Olga Łazarowycz
   Semantyczno-konotacyjne cechy charakterystyczne konceptu prawda / правда.Pobierz artykuł
  • Iryna Bundza, Chrystyna Nikołajczuk
   Syntagmy skonwencjonalizowane zawierające wyrazy głęboki i глибокий w języku polskim i ukraińskim.Pobierz artykuł
  • Anna Cegieła
   O niewiarygodności języka w dyskursie ideologicznym.Pobierz artykuł
  • Bartłomiej Maliszewski
   Opozycja swój – obcy w wizualno-werbalnych metaforach publicystycznych.Pobierz artykuł
  • Olena Pelekhata
   Status języka polskiego wśród uczniów uczących się w klasach z językiem polskim jako językiem nauczania (na przykładzie Iwano-Frankiwska, Ukraina).Pobierz artykuł
  • Beata K. Jędryka
   Wykorzystywanie wybranych materiałów do terapii afazji w dydaktyce języka polskiego jako obcego na niższych poziomach zaawansowania językowego (A1 i A2).Pobierz artykuł
  • Adriana Prizel-Kania
   Neurobiologiczne uwarunkowania nauki języków obcych.Pobierz artykuł
  • Samanta Busiło
   Mediacja tekstowa w rozwijaniu językowych kompetencji akademickich studentów z Ukrainy (na przykładzie abstraktu).Pobierz artykuł
  • Grzegorz P. Bąbiak
   Poeta tłumacz w czasie wielkiej wojny. Przekłady Jana Kasprowicza w latach 1914–1918.Pobierz artykuł
  • Ostap Sływynski
   Proza Olgi Tokarczuk jako wyzwanie dla tłumacza: notatki na marginesach ukraińskiego przekładu powieści Księgi Jakubowe.Pobierz artykuł
  • AUTORA _BRAK
   BiogramyPobierz artykuł
  • AUTORA _BRAK
   Recenzenci „Poradnika Językowego” w 2022 roku.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 9/2022
  • Krystyna Wojtczuk
   Profesor Janina Gardzińska (1944–2022).Pobierz artykuł
  • Cecylia Galilej
   Tendencja do hiperbolizacji w kreowaniu rzeczywistości we współczesnych tekstach kultury na przykładzie internetowych artykułów informacyjnych.Pobierz artykuł
  • Daniel Dzienisiewicz
   Struktura i funkcje komunikacyjne postscriptum w polskojęzycznych wiadomościach przesyłanych na kartach pocztowych.Pobierz artykuł
  • Marek Marszałek
   Z radzieckiej kuchni północnokresowej. Unifikujące oddziaływanie języka rosyjskiego na polską, litewską i białoruską frazematykę kulinarną.Pobierz artykuł
  • Bożena Żilo
   Zoonimy z obszaru Wileńszczyzny zwierciadłem kontaktów językowo-kulturowych.Pobierz artykuł
  • Katarzyna Sornat
   Nazwy własne o proweniencji biblijnej w poezji Wacława Potockiego.Pobierz artykuł
  • Katarzyna Nowak
   Marcin Kojder, Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662–1810), Lublin 2019.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Kresy, Ukraina i przyimki.Pobierz artykuł
  • AUTORA _BRAK
   List do p. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i NaukiPobierz artykuł
 • Pobierz numer: 8/2022
  • Iwona Benenowska
   Profesor Elżbieta Laskowska (1946–2022).Pobierz artykuł
  • Ewa Kozioł-Chrzanowska, Anna Niepytalska-Osiecka, Justyna Zandberg-Malec, Maciej Ogrodniczuk
   Prosty język jako gra zespołowa: refleksje trenera, językoznawcy, praktyka.Pobierz artykuł
  • Karolina Ruta-Korytowska
   Nie taki urząd straszny, jak o nim mówią... Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania – dobre praktyki.Pobierz artykuł
  • Magdalena Wanot-Miśtura, Marta Chojnacka
   Efektywna komunikacja i prosty język w praktyce bankowej jako przedmiot kształcenia polonistycznego.Pobierz artykuł
  • Paweł Nowak, Margaret Ohia-Nowak
   Prosty język i naturalny porządek rzeczy w nowoczesnej rekrutacji (na przykładzie ogłoszeń o pracy).Pobierz artykuł
  • Anna Skaryszewska
   Ruch prostego języka w Polsce w latach 2012–2022.Pobierz artykuł
  • Aleksandra Żurek-Huszcz
   Metoda historyczno-krytyczna w gramatyce Andrzeja Sztochla.Pobierz artykuł
  • Anetta Bogusława Strawińska
   Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Pani Profesor dr hab. Urszuli Sokólskiej, Białystok 28.02.2022 r. Sprawozdanie.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   O dumie duma współczesna.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 7/2022
  • Teresa Dobrzyńska
   Twórcze użycie języka w tekście literackim (analiza wiersza Urszuli Kozioł Jest mi miałko… w ramach założeń poetyki lingwistycznej).Pobierz artykuł
  • Magdalena Danielewiczowa
   Modlitwy Kazimierza Wierzyńskiego.Pobierz artykuł
  • Urszula Sokólska
   Między potocznością a erudycyjnością. Uwagi o języku Tadeusza Boya-Żeleńskiego.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Język pism Józefa Piłsudskiego – Walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim. Fakty i wrażenia z ostatnich lat dziesięciu.Pobierz artykuł
  • Tomasz Korpysz, Anna Mędrzecka, Ewa Mirkowska, Marek Troszyński
   „Korpus Czterech Wieszczów” – cyfrowy wymiar dziedzictwa narodowego. Założenia projektu.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Piela
   O zrodzić (się) i czasownikach rodzenia w perspektywie historycznej.Pobierz artykuł
  • Anna Jaworska
   Dokładna nauka języka i stylu polskiego w dwoch częściach. Cz. 1 Tomasza Szumskiego.Pobierz artykuł
  • Andrzej Markowski
   Czy porady normatywne mają wpływ na uzus językowy? Uwagi byłego preskryptywisty.Pobierz artykuł
  • Jolanta Chojak
   Anna Pajdzińska, Wiersz – złożony sens, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 6/2022
  • AUTORA _BRAK
   Profesor Barbara Falińska (1931–2022)Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Profesor Aleksander Wilkoń (1935–2022).Pobierz artykuł
  • Edward Łuczyński
   Średnik w polskich tekstach prasowych w ostatnich 120 latach.Pobierz artykuł
  • Iwona Kosek
   Formy akcentowane i nieakcentowane zaimków rzeczownych w systemie i uzusie.Pobierz artykuł
  • Mirosław Bańko
   Ikoniczne walory cech prozodycznych Lokomotywy Tuwima w recytacji Piotra Fronczewskiego.Pobierz artykuł
  • Gabriela Świerczewska
   Językoznawstwo naiwne – próba zarysowania teorii nieeksperckiego spojrzenia na język.Pobierz artykuł
  • Aleksandra Żurek-Huszcz
   „Póki język, póty byt”. Nauka języka polskiego dla uczącej się młodzi Henryka Sucheckiego.Pobierz artykuł
  • Jolanta Kowalewska-Dąbrowska
   Izabela Kępka, Językowe kreacje świata transcendentnego i człowieka wobec sacrum w poezji Jacka Kaczmarskiego, Gdańsk 2021.Pobierz artykuł
  • Józef Porayski-Pomsta
   Sprawozdanie z prac Towarzystwa Kultury Języka w kadencji 2019–2022.Pobierz artykuł
  • Joanna Zawadka, Józef Porayski-Pomsta
   Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa Kultury Języka w dniu 26 marca 2022 r. w Warszawie.Pobierz artykuł
  • Joanna Zawadka, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
   Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka w dniu 26 marca 2022 r. w Warszawie.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 5/2022
  • Józef Porayski-Pomsta
   Towarzystwo Kultury Języka – historia i współczesność.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Rozwój językoznawstwa polonistycznego w minionym stuleciu. Badania polszczyzny krajowej wspólnoty komunikacyjnej.Pobierz artykuł
  • Wanda Decyk-Zięba
   Zapomniane rozstrzygnięcia normatywne Walentego Szylarskiego.Pobierz artykuł
  • Radosław Pawelec
   Czy Telimena, Winicjusz i ksiądz Kordecki gardzili tym samym i w ten sam sposób? Ambiwalencja aksjologiczna i semantyka pogardy w twórczości Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza.Pobierz artykuł
  • Ewelina Kwapień
   Struktura tematyczna zapożyczeń czasownikowych wychodzących z użycia w dobie nowopolskiej.Pobierz artykuł
  • Milena Wojtyńska-Nowotka
   Tematyczny podział zapożyczeń leksykalnych występujących w artykułach prasowych poświęconych zmianom klimatu.Pobierz artykuł
  • Marta Piasecka
   O jeszcze i już w tekstach podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomach A1 i A2.Pobierz artykuł
  • Jolanta Chojak
   Duraj-Nowosielska, Chcąc – nie chcąc? Intencjonalność działania w wyrażeniach języka polskiego. Wprowadzenie do tematyki. Klasa jednostek wartościujących, Toruń 2021.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Sprawozdanie z prac Kolegium Redakcyjnego „Poradnika Językowego” w kadencji 2019–2022Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 4/2022
  • Iwona Janowska
   „Zaanektowany” system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego – stan obecny.Pobierz artykuł
  • Małgorzata Banach
   Od podejścia komunikacyjnego do podejścia ukierunkowanego na działanie. Uwagi na marginesie Dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.Pobierz artykuł
  • Beata K. Jędryka
   Wykorzystanie matematycznych zadań tekstowych w rozwijaniu kompetencji gramatycznych w dydaktyce języka polskiego jako języka edukacji szkolnej cudzoziemców.Pobierz artykuł
  • Alicja Goczyła Ferreira
   Używanie polszczyzny w kolonii Dom Pedro II na tle badań bilingwizmu polsko-portugalskiego w Brazylii.Pobierz artykuł
  • Pavlo Levchuk
   Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska uczniów szkół lwowskich z polskim językiem nauczania.Pobierz artykuł
  • Assel Sagimbekova
   Język polski w Kazachstanie. Diagnoza i prognoza.Pobierz artykuł
  • Dorota Połowniak-Wawrzonek
   Wyrażenie młode wilki we współczesnym języku polskim.Pobierz artykuł
  • Kamil Pawlicki
   Łacińsko-polskie wydania Donata a początki polskiej terminologii gramatycznej.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 3/2022
  • Marek Świdziński, Paweł Rutkowski
   Korpus ogólny jako model danego języka naturalnego: korpusy języków fonicznych a korpus polskiego języka migowego.Pobierz artykuł
  • Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Piotr Mostowski
   Ikoniczność, metonimia i metafora w znakach polskiego języka migowego oznaczających mówienie.Pobierz artykuł
  • Weronika Dziewanowska
   Wariantywność predykacji klasyfikatorowych w polskim języku migowym – badanie pilotażowe.Pobierz artykuł
  • Weronika Szymańska-Gątarek, Paweł Rutkowski
   Boja jako element gramatyki polskiego języka migowego: wstępny przegląd danych korpusowych.Pobierz artykuł
  • Małgorzata Talipska
   Test reprodukcji zdań dla polskiego języka migowego (PJM-SRT) jako wyzwanie lingwistyczne.Pobierz artykuł
  • Marcin Zabawa
   Menu, festiwal, wyspa, grill – nowe neosemantyzmy w polszczyźnie.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Od Redakcji – wyjaśnienie.Pobierz artykuł
  • Marek Łaziński
   Andrzej Kątny, Das Polnische im Spiegel des Deutschen. Studien zur kontrastiven Linguistik, Gdańsk 2021.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 2/2022
  • Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
   Profesor Barbarze Falińskiej w 90. rocznicę urodzin.Pobierz artykuł
  • Józef Porayski-Pomsta, Katarzyna Sobolewska
   Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Barbary Falińskiej.Pobierz artykuł
  • Jarosław Łachnik
   Nowe słownictwo związane z jedzeniem – na materiale Obserwatorium Językowego UW. Próba rekonstrukcji struktury pola tematycznego.Pobierz artykuł
  • Krzysztof Andrulonis
   Neologizmy słowotwórcze o podstawie zdezintegrowanej kato- we współczesnej polszczyźnie.Pobierz artykuł
  • Justyna Jaworska
   Rodzaj nacechowania ekspresywnego formantu -essa.Pobierz artykuł
  • Monika Jabłońska
   Zmiany znaczeniowe leksemu pomocnik.Pobierz artykuł
  • Anna Falana-Jafra
   Karmi, żywi, byt zapewnia. O metaforyzacji ziemi i jej plonów w słownictwie mieszkańców powiatu kłobuckiego związanych z rolnictwem – analiza porównawcza.Pobierz artykuł
  • Błażej Osowski
   Podwórkowa przekąska. Gwarowe i potoczne nazwy tasznika pospolitego.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Wełpa-Siudek
   Plebiscyt z 1920 roku w oczach Warmiaków na podstawie tekstów ustnych.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 1/2022
  • Stanisław Dubisz
   Polonistyczne spotkania polsko-ukraińskie – język, literatura, kultura. Tytułem wprowadzenia.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Ciągłość rozwoju języka polskiego.Pobierz artykuł
  • Anna Cegieła
   Dyskurs publiczny w warunkach wolności słowa. Perspektywa etyki komunikacji.Pobierz artykuł
  • Mykoła Łesiuk
   Gramatyczna kategoria czasu w języku polskim i ukraińskim w ujęciu diachronicznym.Pobierz artykuł
  • Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
   Nowa leksyka języka polskiego – jej źródła i tendencje rozwoju (wybrane zagadnienia).Pobierz artykuł
  • Olena Pelekhata
   Elementy biografii językowych przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej na pograniczu: Iwano-Frankiwsk (dawny Stanisławów).Pobierz artykuł
  • Olga Łazarowycz
   Językowy obraz drogi w języku polskim i ukraińskim.Pobierz artykuł
  • Oksana Korpalo, Daria Mytsan
   Пpiзвища yкраїнцiв cxiдної Галичини,мотивованi влаcними iмeнами польського пoxoдження.Pobierz artykuł
  • Natalia Szczerbij
   Hybrydalne formy czasownikowe w języku polskim i ukraińskim.Pobierz artykuł
  • Beata K. Jędryka
   O potrzebie badania kompetencji leksykalnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym w dydaktyce języka polskiego za granicą (na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Ukrainy).Pobierz artykuł
  • Wiola Próchniak
   Rewolucja funkcjonalna. O literackich i kulturowych aspektach nauczania języka polskiego jako obcego.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Karolczuk
   O uczeniu gramatyki polskiej Słowian.Pobierz artykuł
  • Samanta Busiło
   Gatunki naukowe i dydaktyczne w edukacji polonistycznej na Ukrainie.Pobierz artykuł
  • Tomasz Korpysz
   Cyprian Norwid – poeta wielkiego serio i drobnego buffo.Pobierz artykuł
  • Elżbieta Wichrowska
   Stanisław August i jego rycerska szkoła.Pobierz artykuł
  • Tamara Tkaczuk
   Muzyczne inspiracje w Prawdzie starowieku – pierwszej części tetralogii Stanisława Vincenza.Pobierz artykuł
  • Artur Nowaczewski
   Obraz Bałkanów w twórczości Andrzeja Stasiuka i Małgorzaty Rejmer.Pobierz artykuł

ROK 2021

 • Pobierz numer: 10/2021
  • Przemysław E. Gębal
   Ponad filologią i lingwistyką stosowaną. Polonistyka stosowana jako integrująca koncepcja badawcza.Pobierz artykuł
  • Anna Bendrat, Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Ewa Modrzejewska, Maria Załęska
   Retoryka w Polsce po 1989 r. Przegląd kierunków badań.Pobierz artykuł
  • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
   Żydki, gudłaje, parchy i inne wyrazy haniebne. Antysemityzm odciśnięty w dawnej i współczesnej leksyce polskiej.Pobierz artykuł
  • Anna Falana-Jafra
   Milczenie jako performatywny akt przestępczy na przykładzie polskiego Kodeksu karnego.Pobierz artykuł
  • Katarzyna Jasińska, Dariusz R. Piwowarczyk
   Gramatyka języka polskiego Jana Otrębskiego.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Piela
   Historycznie o cnocie niewieściej i niewieścich cnotach.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Synonimiczne eponimy? – falandyzowanie prawa i witkowanie reasumpcji.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 9/2021
  • Magdalena Żabowska
   Parenteza a metatekst.Pobierz artykuł
  • Piotr Sobotka
   Jednostki gramatyczne pochodne od liczebników i wyrażeń liczebnikowych.Pobierz artykuł
  • Anna Kisiel
   O wyrażeniach w miarę i na miarę. Rozważania na marginesie opisów słownikowych.Pobierz artykuł
  • Adrianna Piotrowska
   Operatory gradacji maksymalnie, minimalnie – różnice w zakresie łączliwości z przymiotnikami i przysłówkami.Pobierz artykuł
  • Mariola Wołk
   O pozostałych i reszcie czegoś jako wykładnikach referencji.Pobierz artykuł
  • Joanna Zaucha
   Fałsz ujawniony. O aprobatywnych czasownikach fałszu.Pobierz artykuł
  • Dorota Połowniak-Wawrzonek
   Frazeologizm ile jest cukru w cukrze oraz jego modyfikacje we współczesnej polszczyźnie.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Od Redakcji – wyjaśnienie.Pobierz artykuł
  • Jan Wawrzyńczyk
   Notatka leksykograficzna o roku 1851.Pobierz artykuł
  • Katarzyna Sornat
   Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Joanna Rychter, Współczesne koncepty poetyckie, publicystyczne i kaznodziejskie, Gorzów Wielkopolski 2020.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 8/2021
  • Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak
   „Pacjent nie współpracuje” – socjopragmatyka nie)porozumienia w ochronie zdrowia.Pobierz artykuł
  • Magdalena Zabielska
   Pacjenci z… / u pacjentów z… / w przebiegu COVID-19…: dyskursywna analiza polskich fachowych publikacji medycznych dotyczących koronawirusa.Pobierz artykuł
  • Marta Falkowska
   Jaki jest empatyczny lekarz? Obraz empatii lekarza w opiniach zamieszczonych w portalu znanylekarz.pl.Pobierz artykuł
  • Antonina Doroszewska, Iwona Drozdowska
   Pacjent w centrum rozmowy na przykładzie prac studentów kierunków medycznych.Pobierz artykuł
  • Marta Chojnacka
   Wyrażenie Certyfikat „Super HoSpa” i jego rola w kształtowaniu obrazu opieki paliatywnej we współczesnym dyskursie medycznym.Pobierz artykuł
  • Lucyna Agnieszka Jankowiak
   O nazwach padaczki w polszczyźnie XIX wieku.Pobierz artykuł
  • Milena Wojtyńska-Nowotka
   K. Kłosińska, M. Rusinek, Dobra zmiana, czyli jak się rządzi światem za pomocą słów, Kraków 2019.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Profesor Tadeusz Zgółka.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 7/2021
  • Monika Mazurek
   Język kaszubski – analiza sytuacji socjolingwistycznej.Pobierz artykuł
  • Nijola Birgiel
   Litewska mniejszość narodowa w Polsce – język i społeczność.Pobierz artykuł
  • Helena Duć-Fajfer
   Historia i sytuacja języka łemkowskiego w ostatnim stuleciu.Pobierz artykuł
  • Ewa Geller
   Tożsamość języka jidysz.Pobierz artykuł
  • Stanisław Cygan
   XIX-wieczny słowniczek gwarowy z Podlasia Zygmunta Wasilewskiego jako przyczynek do dziejów polskiej leksykografi i gwarowej.Pobierz artykuł
  • Katarzyna Dzierżawin
   Pavlo Levchuk, Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska Ukraińców niepolskiego pochodzenia, Kraków 2020.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Od hatakumby do rezurekcji, czyli o „kulturze słowa” wpisów na portalach społecznościowych.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 6/2021
  • Józef Porayski-Pomsta
   Logopedia w Uniwersytecie Warszawskim.Pobierz artykuł
  • Marlena Kurowska, Elżbieta Sadowska, Joanna Zawadka
   Ustalenie standardu logopedycznego postępowania diagnostycznego u dzieci dwujęzycznych – uwarunkowania i wyzwania.Pobierz artykuł
  • Krystyna Rymarczyk
   Mózgowe podłoże rozwoju mowy w autyzmie.Pobierz artykuł
  • Elżbieta Sadowska
   Osoba z ASD, osoba ze spektrum, autystyk, osoba autystyczna czy osoba z autyzmem? Współczesne tendencje w nazewnictwie osób z ASDPobierz artykuł
  • Kamila Potocka-Pirosz
   Zaburzenia mowy w chorobie Alzheimera o wczesnym początku – studium przypadku.Pobierz artykuł
  • Natalia Breyvo
   Powrót kozy (marnotrawnej) do woza. Pozorna znajomość przysłowia.Pobierz artykuł
  • Andrzej Kansy
   Z dziejów badań językoznawczych w Płocku.Pobierz artykuł
  • Milena Wojtyńska-Nowotka
   D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń, Miasto w polskich badaniach lingwistycznych, Łódź 2019.Pobierz artykuł
  • Grzegorz Walczak
   Albo wróblica.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 5/2021
  • Ałła Krawczuk
   Odstępstwa od normy ogólnopolskiej w zakresie gramatycznej kategorii rodzaju w tekstach polskojęzycznych „Gazety Polskiej Bukowiny” wydawanej na Ukrainie.Pobierz artykuł
  • Olha Popova
   Trudności w opanowaniu odmiany liczebników w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie studentów ukraińsko i rosyjskojęzycznych.Pobierz artykuł
  • Jarosław A. Pietrow
   Retoryka ekspresywnej egzemplifikacji w językach typologicznie odległych – na przykładzie wybranych wypowiedzi polskich oraz japońskich.Pobierz artykuł
  • Beata Terka
   Wymienność partnerów aspektowych, czyli kilka uwag na temat irrelewancji aspektu.Pobierz artykuł
  • Janusz Siatkowski
   Jeszcze raz o polonizmach w Słodkich Sulejkach Siegfrieda Lenza.Pobierz artykuł
  • Piotr Kajak
   Instrumenty promocji polszczyzny w świecie: „Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia”.Pobierz artykuł
  • Assel Sagimbekova
   Problemy i perspektywy przejścia języka kazachskiego na alfabet łaciński.Pobierz artykuł
  • Anna Zielińska
   Hanna Pułaczewska, Wychowanie do języka polskiego w Niemczech na przykładzie Ratyzbony. Dwujęzyczność dzieci z perspektywy rodziców, Łódź 2017.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Raz jeszcze o feminatywach i feminizmie – uwagi spokojne.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 4/2021
  • Beata Grochala
   Język sportu w perspektywie mediolingwistycznej – zarys problematyki.Pobierz artykuł
  • Anna Niepytalska-Osiecka
   Stadiony świata, żądło i o błysk szprychy. Profesjonalizmy sportowe na materiale rejestrowanym przez Wielki słownik języka polskiego PAN.Pobierz artykuł
  • Mariusz Koper
   Nokaut jest tu nieunikniony jak zmarszczki po sześćdziesiątce. Kilka uwag o konstrukcjach porównawczych w mówionych wariantach wypowiedzi dziennikarza sportowego Andrzeja Kostyry.Pobierz artykuł
  • Milena Wojtyńska-Nowotka
   Zapożyczenia w słownictwie wyścigów konnych w dwudziestoleciu międzywojennym (na podstawie czasopisma „Jeździec i Hodowca”).Pobierz artykuł
  • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
   Informacja pragmatyczna w słowniku ortoepicznym. Stan obecny i potrzeby.Pobierz artykuł
  • Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
   Czy grupa może być średniowalna? Głos w sporze o nowy termin w matematyce.Pobierz artykuł
  • Marta Piasecka
   Przemysław E. Gębal, Władysław T. Miodunka, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Warszawa 2020.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Społem, społeczność, społeczeństwo.Pobierz artykuł
  • Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
   Teresa Iglikowska (1926–2021).Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 3/2021
  • Marek Łaziński
   Klimat i jego pole leksykalne jako słowa klucze współczesnego dyskursu publicznego.Pobierz artykuł
  • Aleksandra Janowska
   Między lękiem a fascynacją. Pojęcie powietrza w dziejach polszczyzny.Pobierz artykuł
  • Aleksandra Niewiara
   Meteorologia, dyplomatyka, gospodarstwo i wojna. Pogoda w pamiętnikach dyplomatów i wojskowych.Pobierz artykuł
  • Jadwiga Waniakowa
   Gwarowe nazwy roślin jako odbicie nastawienia użytkowników gwar do przyrody (ujęcie historyczno-porównawcze).Pobierz artykuł
  • Małgorzata Andrejczyk
   Słownictwo dotyczące świata fauny i flory w Symbolice wiosennej Stefanii Ulanowskiej.Pobierz artykuł
  • Ewa Sławkowa
   Unus mundus. Człowiek i natura w języku prozy Olgi Tokarczuk.Pobierz artykuł
  • Stanisław Gajda
   Lingwoekologia – ochrona języka przed człowiekiem i człowieka przed językiem.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Piela
   W cieniu koronawirusa... Powrót medyka.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Naród – narodowy.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 2/2021
  • Radosław Pawelec
   Wzgarda, ludzie i Bóg. Semantyka słów z gniazda leksykalnego w średniowieczu i twórczości Jana Kochanowskiego.Pobierz artykuł
  • Małgorzata Kapusta
   Serce Edmonda de Amicisa w tłumaczeniu Marii Konopnickiej – analiza wybranych fragmentów.Pobierz artykuł
  • Maria Kabata
   Gry językowe w komunikacji publicznej (na przykładzie tygodników społeczno-politycznych).Pobierz artykuł
  • Anna Błachowicz-Wolny
   Wyrażanie modalności w języku chorwackim, serbskim i polskim. Podobieństwa i różnice leksykalnych czasownikowych wykładników modalności.Pobierz artykuł
  • Joanna Lustanski
   Jak można badać potoczną świadomość językową.Pobierz artykuł
  • Kenji Miura
   Adaptacja fonetyczna i grafemiczna nazwisk i imion polskich we współczesnym języku japońskim.Pobierz artykuł
  • Wiktor Eźlakowski
   Aksjologiczna analiza słowa głuchy w języku polskim (na podstawie materiału korpusowego).Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Hasła ulicznych protestów.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 1/2021
  • Andrzej Kominek
   Bezmyślny język. Zakłócenia zjawisk poznawczych u osób z autyzmem.Pobierz artykuł
  • Ewa Boksa
   Przyimek i jego użycie w pracach pisemnych dzieci dyslektycznych.Pobierz artykuł
  • Michał Machura
   O interpunkcji zdań z frazami bezokolicznikowymi konotowanymi przez niż i zamiast.Pobierz artykuł
  • Zbigniew Bronk
   O zwokalizowanych i niezwokalizowanych formach wyrazów ze/z i we/w.Pobierz artykuł
  • Kalina Maria Taczkowska
   Nieparlamentarny język Sejmu Rzeczypospolitej w roku 2019.Pobierz artykuł
  • Rafał Zarębski
   Nazwy czarnoskórych mieszkańców Afryki we współczesnych przekładach Nowego Testamentu na tle przemian kulturowych.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Rosińska, Dorota Połowniak-Wawrzonek
   Nadzwyczajni i totalni w polskim życiu publicznym. O połączeniach nadzwyczajna kasta i totalna opozycja pochodzących z języka polityki.Pobierz artykuł
  • Irmina Kotlarska
   A Simplified Grammar of the Polish Language Williama Morfilla – o pierwszej angielskojęzycznej gramatyce języka polskiego.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Poświątecznie o dudkach, dudach, gajdach i cymbałach.Pobierz artykuł

ROK 2020

 • Pobierz numer: 10/2020
  • Krzysztof Tomasz Witczak
   Rozważania nad etymologią gromu.Pobierz artykuł
  • Paulina Michalska-Górecka
   Fragment rękopiśmiennego utworu Wykład nabożny piosnki „Salve Regina” (poł. XVI wieku) Jerzego Argiglobyna w kontekście reformacji. Nazwy sekwatywne i nazwy własne.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Tekst Unii lubelskiej jako dokument epoki.Pobierz artykuł
  • Katarzyna Sornat
   Wykładniki sarmatyzmu we frazeologii dawniej i dziś – na przykładzie utworów Wacława Potockiego i frazeologizmów współczesnych.Pobierz artykuł
  • Michał Mordań
   Nazwiska z formantem -yk/-czyk na Białostocczyźnie. Uwagi interpretacyjne.Pobierz artykuł
  • Irena Jaros
   Galanty i galancie jako leksykalne wykładniki stopnia natężenia cechy w gwarach i polszczyźnie ogólnej.Pobierz artykuł
  • Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski
   Polski gwarowy tok ‘klepisko’ nie jest pożyczką.Pobierz artykuł
  • Wanda Decyk-Zięba
   Ortografie Kochanowskiego, Górnickiego i Januszowskiego nowym karakterem polskim złożone.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 9/2020
  • Magdalena Danielewiczowa
   Jeszcze słowo o <jednym> słowemPobierz artykuł
  • Magdalena Żabowska
   Szyk wyrażeń jako cecha dystynktywna w polu komentarzy metatekstowych: [Adv] mówiąc, _ vs Mówiąc [Adv], _Pobierz artykuł
  • Marzena Stępień
   Leksykalizacja zdań rozwijających z wyrażeniami cokolwiek i co w funkcji komentarza metatekstowego.Pobierz artykuł
  • Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
   Operatory adnumeratywne typu marny, dobry, bity – próba charakterystyki formalno-semantycznej.Pobierz artykuł
  • Joanna Zaucha
   O tak zwanym samooszustwie w świetle znaczeń wybranych czasowników.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Świątek
   Czy wyczyn to wyjątkowy czyn? O semantyce leksemów wyczyn i czyn uwagi wstępne.Pobierz artykuł
  • Anna Jaworska
   Rękopiśmienna Grammatyka Ięzyka Polskiego dla Szkół wyższych Piotra Siemiątkowskiego.Pobierz artykuł
  • Anna Kostecka-Sadowa
   Jolenta Brzezińska, Nieznajomi. Na podstawie pierwodruków i materiałów archiwalnych opracowali i do druku podali Marcin Brzeziński, Justyna Kobus, Jerzy Sierociuk, Poznań 2020.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Polityka językowa.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 8/2020
  • Ewa Deptuchowa, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej
   O projekcie Korpusu Polszczyzny do 1500 roku.Pobierz artykuł
  • Krzysztof Opaliński, Patrycja Potoniec
   Korpus Polszczyzny XVI wieku.Pobierz artykuł
  • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Aleksandra Wieczorek
   Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. – problemy teoretyczne i warsztatowe.Pobierz artykuł
  • Magdalena Derwojedowa
   Mikrokorpus Gronowy Polszczyzny 1830–1918.Pobierz artykuł
  • Marcin Woliński, Witold Kieraś
   Analiza fleksyjna tekstów historycznych i zmienność fleksji polskiej z perspektywy danych korpusowych.Pobierz artykuł
  • Agnieszka Grażul-Luft
   O ewolucji znaczeniowej wyrazu zdalny w dobie pandemii koronawirusa.Pobierz artykuł
  • Hanna Pułaczewska, Anna Zielińska
   Sprawozdanie z konferencji naukowej ICOMP – International Conference on Multilingual Practice, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 24–26.02.2020Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Jacek Warchala, Formy perswazji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019.Pobierz artykuł
  • Hanna Popowska-Taborska
   Profesor dr hab. Anna Kowalska (15.04.1936–25.12.2019).Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 7/2020
  • Dorota Piekarczyk
   Paratekstowe strategie zachęcania czytelnika do lektury tekstów popularnonaukowych.Pobierz artykuł
  • Marek Wiśniewski
   Uwagi o modelach derywowania współczesnych polskich rzeczowników odprzymiotnikowych.Pobierz artykuł
  • Karolina Lisczyk
   Szacun, szacuneczek, uszanowanko! O derywatach wyrażających szacunek (?)Pobierz artykuł
  • Aleksander Kiklewicz
   Od znaczenia do konceptu: pragmatyczno-kulturowe aspekty specyfikacji semantycznej.Pobierz artykuł
  • Joanna Kowalczyk
   O nieujednoliconej semantyce terminów czynność seksualna, inna czynność seksualna i obcowanie płciowe w dyskursie prawnym.Pobierz artykuł
  • Magdalena Majewska
   Językowe sposoby wyrażania ekspresji. Tomasz Raczek o dziennikarzach.Pobierz artykuł
  • Grzegorz Szpila
   Współczesna polska paremiografia dla dzieci.Pobierz artykuł
  • Wojciech Włoskowicz
   Koronawirus jako problem językoznawstwa polonistycznego.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Marcin Bielski, Kronika, to jest historyja świata, opracowali: Dariusz Śnieżko, Dorota Kozaryn, przy współudziale Eleny Karczewskiej, Szczecin 2019, t. I–III, ss. 498 + 640 + 586Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 6/2020
  • Ewa Woźniak
   Wkład dwudziestolecia międzywojennego w ewolucję polszczyzny.Pobierz artykuł
  • Mirosława Sagan-Bielawa
   Rozwój świadomości językowej obywateli II Rzeczypospolitej na tle procesów integracyjnych.Pobierz artykuł
  • Ewa Malinowska
   Język prawno-administracyjny okresu dwudziestolecia międzywojennego.Pobierz artykuł
  • Urszula Sokólska
   Język jako przedmiot refleksji w ujęciu artystów pióra dwudziestolecia międzywojennego.Pobierz artykuł
  • Milena Wojtyńska-Nowotka
   Antysemityzm w polskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego. Leksyka nagłówków prasowych tygodnika „Pod Pręgierz”Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Język pism Józefa Piłsudskiego – Rok 1920Pobierz artykuł
  • Agnieszka Piela
   W cieniu koronawirusa... Historycznie o zarazie i zarazkach.Pobierz artykuł
  • Ewelina Kwapień
   Barbara Batko-Tokarz, Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Teoria, praktyka, leksykografia, Kraków 2019.Pobierz artykuł
  • Anna Górska-Peć
   Jerzy Sierociuk (red.), Słownik języka mieszkańców Ziemi Łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie, Poznań 2019.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 5/2020
  • Stanisław Gajda
   Terminologia a współczesna rzeczywistość naukowa.Pobierz artykuł
  • Jerzy Biniewicz
   Terminologia w pierwszym napisanym po polsku podręczniku geometrii, geodezji [Geometria to jest miernicka nauka Stanisława Grzepskiego, 1566]Pobierz artykuł
  • Jadwiga Waniakowa, Wacław Waniak
   Współczesna polska terminologia astronomiczna – dziedzictwo i przyszłość.Pobierz artykuł
  • Dorota Adamiec
   Słownictwo geograficzne.Pobierz artykuł
  • Wanda Decyk-Zięba
   O kształtowaniu się polskiej terminologii gramatycznej.Pobierz artykuł
  • Beata Kuryłowicz
   Terminologia medyczna w Nowym dykcjonarzu Michała Abrahama Troca na tle źródeł z XVI i XVII wieku.Pobierz artykuł
  • Paulina Faliszewska
   Polskie nazwy pojazdów lotniczych na podstawie Wojskowego słowniczka lotniczego polsko-francusko-niemiecko-rosyjskiego [1922].Pobierz artykuł
  • Ewelina Kwapień
   Stylistyka i rytmika polska. Podręcznik dla szkoły i samouków Kazimierza Wóycickiego [1917].Pobierz artykuł
  • AUTORA _BRAK
   Redakcja: Sprostowanie.Pobierz artykuł
  • Kinga Geben
   Loreta Vilkienė, Laura Vilkaitė-Lozdienė, Justina Bružaitė-Liseckienė, Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija – Język litewski w gimnazjach litewskich, polskich i rosyjskich w Wilnie: kompetencja językowa, postawy, motywacja, Vilnius 2019Pobierz artykuł
  • Jolanta Kowalewska-Dąbrowska
   Aneta Lewińska, „Dla orientacji kolegów spisałem…” O szkole w kronikach szkół wiejskich Pomorza z lat 1920–1989, Pelplin 2019.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Prof. dr hab. Mieczysław Szymczak.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 4/2020
  • Irena Szczepankowska
   Praca jako pojęcie kontrowersyjne w internetowych debatach Polaków: lingwistyczna rekonstrukcja modeli poznawczych (na materiale wypowiedzi z lat 2015–2019)Pobierz artykuł
  • Iwona Burkacka
   Janusze, halyny, sebixy i karyny. Memy internetowe jako źródło nowych eponimów.Pobierz artykuł
  • Barbara Sobczak
   O funkcjach hasztagu na Twitterze.Pobierz artykuł
  • Kaja Kiełpińska
   Kategoria inwestycji w języku life coachingu.Pobierz artykuł
  • Anna Cegieła
   Mowa nienawiści.Pobierz artykuł
  • Anna Dąbkowska
   Kiedy nauka grzeczności idzie w las. Rozmowy polityków w mediach.Pobierz artykuł
  • Kazimierz Wolny-Zmorzyński
   Ewolucje i rewolucje w wybranych gatunkach dziennikarskich po 1989 roku (reportaż i artykuł wiralowy).Pobierz artykuł
  • Marcin Zabawa
   Rozczarować się, last minute, szpieg, dyskont – nowe neosemantyzmy w polszczyźnie.Pobierz artykuł
  • Anna Dunin-Dudkowska
   Maria Wojtak, Wprowadzenie do genologii, Lublin 2019.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Kaganiec – kagańcowy – kaganek.Pobierz artykuł
  • Justyna Garczyńska
   Profesor Władysław Kupiszewski (w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin).Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 3/2020
  • Władysław T. Miodunka
   Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018, część III: Badania zbiorowości polonijnych, ich języka i kultury, bilingwizmu polsko-obcego oraz nauczania polszczyzny w świecie w latach 1970–2018.Pobierz artykuł
  • Kinga Geben, Maria Zielińska
   Funkcja ekspresywna języka rosyjskiego w wielojęzycznym środowisku młodzieży szkół polskich na Litwie i Ukrainie.Pobierz artykuł
  • Marta Piasecka
   Partykuły w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Na materiale podręczników i słowników przeznaczonych dla uczących się języka polskiego jako obcego.Pobierz artykuł
  • Anna Domańska
   Poziom efektywnej biegłości użytkowej – kto mierzy się z poziomem C1 na państwowym egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego?Pobierz artykuł
  • Piotr Kajak
   Polish+. Program nowych studiów polskich na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu.Pobierz artykuł
  • Dorota Krystyna Rembiszewska
   „Zmierzch bezpowrotny?” O gwarze mazurskiej we współczesnych nieprofesjonalnych słownikach gwarowych.Pobierz artykuł
  • Ewa Woźniak
   Agnieszka Małocha-Krupa, Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych, Wrocław 2018.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Ignorancja.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 2/2020
  • Władysław T. Miodunka
   Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018, część II: Polszczyzna i Polonia w świecie w latach 1944–2018.Pobierz artykuł
  • Krzysztof Maćkowiak
   Podstawowe problemy teorii świadomości językowej.Pobierz artykuł
  • Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska
   Wielka litera w tekstach urzędowych. Wybrane problemy związane ze stosowaniem kryterium znaczeniowego.Pobierz artykuł
  • Patrycja Pałka
   Alternacja lokatywna w wybranych leksykalnych bazach danych.Pobierz artykuł
  • Dominika Janus
   Strategie grzecznościowe w akcie mowy KONDOLENCJE (na materiale polsko- i niemieckojęzycznym).Pobierz artykuł
  • Aneta Syta
   Zaburzenia sprawności językowych i komunikacyjnych u chorych po udarze prawej półkuli mózgu. Opisy przypadków.Pobierz artykuł
  • Jolanta Miturska-Bojanowska
   W świecie reklamy. Słowa, które zmieniają swoje znaczenia i łączliwość.Pobierz artykuł
  • Magdalena Pliszka
   Wykład o języku polskim Jacka Idziego Przybylskiego w Kluczu staroświatniczym do sześciudziesiąt dwu śpiewów Homera i Kwinta.Pobierz artykuł
  • Irmina Kotlarska
   W. Decyk-Zięba, A. Kępińska, M. Kresa, I. Stąpor (red.), Dydaktyczny słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego (on-line), Uniwersytet Warszawski 2018.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Arogancja.Pobierz artykuł
 • Pobierz numer: 1/2020
  • Władysław T. Miodunka
   Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018. Część I: Polszczyzna i Polacy w świecie w latach 1918–1939.Pobierz artykuł
  • Marian Bugajski
   Tomasza Szumskiego poglądy normatywne w dziele Dokładna nauka języka i stylu polskiego.Pobierz artykuł
  • Milena Wojtyńska-Nowotka
   Życie wyrazów na przykładzie zasobu leksykalnego Rozpraw literackich Maurycego Mochnackiego. I. Zagadnienia wstępne.Pobierz artykuł
  • Konrad Kazimierz Szamryk
   Pisma Krzysztofa Kluka jako źródło leksykalne do Słownika języka polskiego S.B. Lindego.Pobierz artykuł
  • Dorota Suska
   Kategoria prasowości i jej wykładniki w osiemnastowiecznych gazetkach rękopiśmiennych Jędrzeja Kitowicza.Pobierz artykuł
  • Rafał Zarębski
   Nazwy czarnoskórych mieszkańców Afryki w dawnych przekładach Nowego Testamentu.Pobierz artykuł
  • Radosław Pawelec
   Czy Jan Kochanowski miał kogoś lub coś w nienawiści? Użycia słów z gniazda w tekstach autora Trenów na tle ich znaczeń w XV i XVI wieku.Pobierz artykuł
  • Józef Porayski-Pomsta
   Sprawozdanie z prac Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka za lata 2017–2019.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   Sprawozdanie z prac Kolegium Redakcyjnego „Poradnika Językowego” (PorJ) w kadencji 2017–2019.Pobierz artykuł
  • Józef Porayski-Pomsta
   Komunikat Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka.Pobierz artykuł
  • Hanna Jadacka
   Prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (26 VIII 1952–23 VIII 2019).Pobierz artykuł

ROK 2019

 • Pobierz numer: 10/2019
  • Stanisław Dubisz
   Periodyzacja najnowszych dziejów polszczyzny (1939–2019)Pobierz artykuł
  • Adam Pawłowski
   Pejzaż językowy Polski współczesnej: powrót do przyszłości?Pobierz artykuł
  • Wojciech Włoskowicz
   Nowomowa pseudometanaukowa? O języku polskiej polityki naukowej.Pobierz artykuł
  • Marian Bugajski
   Między gramatyką opisową a normatywną. Jeszcze o Józefie Mrozińskim.Pobierz artykuł
  • Stanisław Cygan
   Dialektyzmy w tekście wspomnień Z miłości do wiedzy Stanisława Urbańczyka jako wyraz więzi uczonego ze środowiskiem wiejskim.Pobierz artykuł
  • Katarzyna Sornat
   Słowa miesiąca roku 2018 w polach leksykalno-semantycznych.Pobierz artykuł
  • Mateusz Adamczyk
   Interseksualny a interpłciowy – poza binarnością.Pobierz artykuł
  • Wanda Decyk-Zięba
   Gramatyka Walentego Szylarskiego oświeceniową wersją gramatyki Franciszka Mesgniena-Menińskiego.Pobierz artykuł
  • Milena Wojtyńska-Nowotka
   K. Choińska, M. Pachowicz (red.), Język nam dano jako dar nieba. Wybór pism Profesora Aleksandra Wilkonia przygotowany z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora, Tarnów 2018.Pobierz artykuł
  • Martyna Sabała
   Wanda Decyk-Zięba, Monika Kresa, Izabela Stąpor (red. nauk.), Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego. Internetowe kompendium edukacyjne. Seria B, https://gramatyki.uw.edu.pl/bPobierz artykuł
 • Pobierz numer: 9/2019
  • Magdalena Danielewiczowa
   Dziewczyna o perłowych włosach, dziewczyna z perłowymi włosami – fraza przyimkowa w funkcji przydawki atrybutywnejPobierz artykuł
  • Jadwiga Linde-Usiekniewicz
   Polskie zdania względne z wewnętrznym rzeczownikiem – wstępne rozpoznanie.Pobierz artykuł
  • Joanna Zaucha
   Jukstapozycja czy składnia? Frazy zdaniowe w kontekście wybranych czasowników fałszu.Pobierz artykuł
  • Mariola Wołk
   Inny, różny, odrębny, odmienny. Próba wyodrębnienia jednostek języka.Pobierz artykuł
  • Karolina Sindrewicz
   Struktury zdaniowe z czasownikami ruchu w mowie dzieci dwu- i trzyletnich.Pobierz artykuł
  • Anna Niepytalska-Osiecka
   Lewak, lewaczka i lewactwo we współczesnej polszczyźnie.Pobierz artykuł
  • Oleksandra Kutiepova
   O Gramatyce języka polskiego Maksymiliana Siemiginowskiego.Pobierz artykuł
  • Władysław T. Miodunka
   Karolina Kowalcze-Franiuk, Bilingwizm polsko-włoski i tożsamość kulturowa emigracji okołosolidarnościowej, Kraków 2018.Pobierz artykuł
  • Anetta Bogusława Strawińska
   Halina Karaś, Język polski pogranicza litewsko-łotewsko-białoruskiego w świetle frekwencji cech językowych, Warszawa 2017.Pobierz artykuł
  • Stanisław Dubisz
   WoluntaryzmPobierz artykuł
 • Pobierz numer: 8/2019
 • Pobierz numer: 7/2019
 • Pobierz numer: 6/2019
 • Pobierz numer: 5/2019
 • Pobierz numer: 4/2019
 • Pobierz numer: 3/2019
 • Pobierz numer: 2/2019
 • Pobierz numer: 1/2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013