AUTOR

Milena Wojtyńska-Nowotka

TytułKategoriaNumer
Życie wyrazów na przykładzie zasobu leksykalnego Rozpraw literackich Maurycego Mochnackiego. I. Zagadnienia wstępne.ARTYKUŁY I ROZPRAWY1/2020
K. Choińska, M. Pachowicz (red.), Język nam dano jako dar nieba. Wybór pism Profesora Aleksandra Wilkonia przygotowany z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora, Tarnów 2018.RECENZJE10/2019
M. Bańko, H. Karaś (red.), Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, t. I, Warszawa 2018RECENZJE8/2019
„Białostockie Archiwum Językowe” nr 16, Białystok 2016 RECENZJE4/2018
Zapożyczenia leksykalne w Rozprawach literackich Maurycego MochnackiegoARTYKUŁY I ROZPRAWY2/2018
Germanizmy leksykalne w Rozprawach literackich Maurycego MochnackiegoARTYKUŁY I ROZPRAWY5/2017
Latynizmy i grecyzmy leksykalne w Rozprawach literackich Maurycego MochnackiegoARTYKUŁY I ROZPRAWY10/2013
Katarzyna Kłosińska, Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Warszawa 2012RECENZJE5/2013
Odkrywanie znaczeń w języku, redakcja naukowa Agnieszka Mikołajczuk i Krystyna Waszakowa, Warszawa 2012RECENZJE4/2013
Urszula Sokólska (red.), Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, Białystok 2011RECENZJE3/2013
Urszula Sokólska, Studia i szkice o języku pisarzy. Zagadnienia wybrane, Białystok 2010RECENZJE10/2011
Galicyzmy leksykalne w Rozprawach literackich Maurycego MochnackiegoARTYKUŁY I ROZPRAWY8/2011
Bogusław Nowowiejski, Z zagadnień kontaktów językowych, Białystok 2010RECENZJE6/2011