AUTOR

Halina Karaś

TytułKategoriaNumer
Frekwencja jako jeden z wyznaczników zróżnicowania polszczyzny na Litwie (na przykładzie gwar okolic Ignalina i Jeziorosów)ARTYKUŁY I ROZPRAWY4/2018
Etymologia w dorobku naukowym i popularyzatorskim Krystyny Długosz-KurczabowejARTYKUŁY I ROZPRAWY1/2018
Dialektologia w ujęciu Witolda DoroszewskiegoARTYKUŁY I ROZPRAWY1/2016
Odrodzenie polszczyzny czy jej zanik? O sytuacji języka polskiego na dawnych Kresach WschodnichARTYKUŁY I ROZPRAWY8/2015
Perspektywy polskiej dialektologii ARTYKUŁY I ROZPRAWY8/2012
O potrzebie badań nad życiem naukowym przełomu XIX i XX wieku. Jan Karłowicz (1836–1903) jako animator ówczesnego „ruchu umysłowego” ARTYKUŁY I ROZPRAWY5/2012
Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe jako przedmiot badań językoznawczych ARTYKUŁY I ROZPRAWY1/2012
Polskie słowniki gwarowe – dzieje, typologia, metody ARTYKUŁY I ROZPRAWY4/2010
Zmiany sytuacji polszczyzny w wielojęzycznym regionie kowieńskim na Litwie w XX wieku ARTYKUŁY I ROZPRAWY7/2008
Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie ogólnej - historia i współczesnośćARTYKUŁY I ROZPRAWY5/2007
Archaizmy jako wykładniki stylizacji w Potopie Henryka Sienkiewicza ARTYKUŁY I ROZPRAWY9/2004
Językowa konceptualizacja uczuć z grupy STRACHU na podstawie konstrukcji werbo-nominalnych ARTYKUŁY I ROZPRAWY4/2003
Profesor Stanisław Dubisz - w trzydziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej7/2002